015 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ถ้าอยากจะพ้นกับดักรายได้ปานกลางให้เร็วขึ้นอีก 2 ปี เราอาจจะต้องสนับสนุน “แฟชั่น” ให้มากขึ้น

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เอื้อต่อการพัฒนาตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีฐานการผลิตที่พร้อม และความคิดสร้างสรรค์จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจประเทศ

อ้างอิงงานวิจัย

โครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผศ.ดร.พงษ์ธร วราศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93