Research Communication

เราร่วมมือกับนักวิจัย สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนการศึกษาและข้อค้นพบให้กลายเป็นการสื่อสารที่น่าดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักคิด

ทำไม "การสื่อสารงานวิจัย" ถึงมีความสำคัญ?

การสื่อสารงานวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญ ที่สังเคราะห์การค้นพบอันซับซ้อนให้เข้าถึงง่าย และมีรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้รับสารทั่วไป แม้ผู้ชมไม่ได้อยู่ในสายวิชาการโดยตรงก็สามารถเข้าใจความสำคัญของงานวิจัยได้ การสื่อสารวิจัยจึงเป็นสะพานเชื่อมที่นำองค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อสังคม
ผลักดันเชิงนโยบาย

การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy)

สรุปผลงาน

การรายงานข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่ค้นพบ สรุปความสำคัญจากงานวิจัย รวมถึงวัตถุประสงค์วิธีดำเนินการ และผลการวิจัย

เผยแพร่ นำเสนอผล

การเผยแพร่งานวิจัยถือเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายที่มีความสำคัญในการนำความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อไป

เปิดงานสัมมนา

การขับเคลื่อนโจทย์งานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ วิจัย

Pitching Idea

การนำเสนอไอเดียหรือธุรกิจ Startup ให้กับนักลงทุน หรือแหล่งทุนเพื่อให้เกิดการร่วมทุนหรือการซื้อผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์

สร้างการรับรู้ให้กับมวลชน

ในขณะที่ทำโครงการวิจัย ทีมงานสามารถสร้างการรับรู้ให้กับมวลชน เพื่อสร้างภาพจำ และนำเสนอผลงานไปพร้อม ๆ กัน

Our Project

เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สื่อที่หลากหลาย เข้าใจธรรมชาติของการเล่าเรื่อง และทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางวิชาการต่าง ๆ ให้เป็นผู้สื่อสารงานวิจัย ถ่ายทอดสู่สาธารณะอย่างครบวงจร
 • All
 • Research Cafe
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะอักษรศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บพข.
 • บ้านพระครูติ
 • สถาบันราชานุกูล

Trusted by the National Research Funding

We are a group of interdisciplinary people working with national research funding to help spread their message.

Video Types

Documentary

สารคดีเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน และจำเป็นต้องถ่ายทอดให้สัมผัสถึงชีวิตที่หลากหลาย การเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและปราณีต ช่วยยกระดับเรื่องราวของคุณให้น่าประทับใจ

Research Video

มีงานวิจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน สามารถนำมาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม แต่กลับคนมีจำนวนน้อยนักที่รู้ว่านักวิจัยกำลังทำอะไรอยู่ เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในระดับที่คนทั่วไปในสังคมเข้าใจ

Corporate Presentation

วิดีโอสื่อสารองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพช่วยให้การสื่อสารของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ pitching และนำเสนอพันธกิจองค์กรในเวลาจำกัด ซึ่งประสิทธิภาพมากกว่าการเปิดสไลด์ PowerPoint อันแสนน่าเบื่อ

Event Video

วิดีโอที่สร้างการรับรู้ให้กับมวลชน ใช้ในงานสัมมนา หรืออีเวนต์ต่าง ๆ

Online Learning Video

Creating online learning videos can be a great tool for enhancing the learning experience for students.

Interview Video

Interview videos can be a powerful tool for storytelling, allowing key individuals to share their perspectives and experiences in a dynamic and engaging way.

Faculty Presentation

วิดีโอโปรโมทคณะเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้าง brand awareness ให้รับรู้ถึงแนวทางการเรียนการสอน สาขาวิชาที่น่าสนใจ

School Presentation

It can build and maintain a positive reputation for the school in the community. This can be important for attracting new students, as well as for building relationships with other organizations and stakeholders.

Knowledge Management

Article

Transforming research papers into short articles can also help to bridge the gap between academia and the general public. Making research findings more accessible can help to build trust and promote transparency, which are essential for effective communication and collaboration.

Infographic

Infographics can help break down complex information into bite-sized pieces, making it easier for the audience to digest and remember. They are also easily shareable on social media platforms, which can help increase the reach of your message.

E-book

Making an ebook can be a great way to establish your authority in a particular field and grow your audience. Moreover, creating an ebook can be a valuable investment for anyone looking to expand their reach, share their ideas, and engage with their audience.

แผนการทำงาน

Timeline

FAQs

ทำไมการสื่อสารงานวิจัยถึงมีความสำคัญ?

การสื่อสารงานวิจัยเป็นกระบวนการสำคัญที่สังเคราะห์การค้นพบที่ซับซ้อนให้เข้าถึงง่ายและมีรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้รับสารทั่วไป แม้ผู้ชมไม่ได้อยู่ในสายวิชาการโดยตรงก็สามารถเข้าใจความสำคัญของงานวิจัยได้ การสื่อสารวิจัยจึงเป็นสะพานเชื่อมที่นำองค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อสังคม

การสื่อสารจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือโครงการวิจัยของท่านอย่างไร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มการมองเห็น (Visibility) และแสดงกระทบเชิงประจักษ์ได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ขับเคลื่อนนโยบาย และแสดงภาพรวมของงานต่อสาธารณะและผู้ให้ทุน/งบประมาน อีกทั้งส่งผลต่อความคิดเห็นสาธารณชนที่มีต่องานวิชาการวิจัยในเชิงบวก

Baboonhub ให้บริการสื่อสารงานวิจัยอย่างไร

เราเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สื่อที่น่าสนใจจากองค์ความรู้ โดยเราจะร่วมมือกับนักวิจัยและสถาบันเพื่อนำงานวิจัยมาสังเคราะห์ พัฒนาเป็นบท การถ่ายทำ และวางแผนเผยแพร่สื่อ เพื่อให้มั่นใจว่า การสื่อสารผลการวิจัยจะประสบผลสำเร็จต่อกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาครบถ้วน และมีความสวยงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ที่ดี

เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สื่อที่หลากหลาย เข้าใจธรรมชาติของการเล่าเรื่อง และทำให้ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางวิชาการต่าง ๆ ให้เป็นผู้สื่อสารงานวิจัย ถ่ายทอดสู่สาธารณะอย่างครบวงจร โดยเรามีบริการ 3 ส่วน ได้แก่

 •  การสื่อสางานวิจัยในรูปแบบ “วิดีโอ” ทั้งในรูปแบบสารคดี วิดีโองานวิจัย และพรีเซนเตชั่นสื่อสารองค์กร ที่สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ เช่น ที่มาของงานวิจัย วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย และผลการวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการต่อยอด ขยายผลงานวิจัย
 • การจัดการความรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิก บทความ
 • การจัดอบรมแนวทางการสื่อสารงานวิจัย ทั้งแบบคอนเซ็ปต์ และการลงมือทำจริง
Baboonhub ทำสื่อสารโครงการวิจัยประเภทใด

เราทำงานสื่อสารโครงการวิจัยให้กับหลากหลายสาขาวิชา ไม่จำกัดเพียงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แต่รวมไปถึงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราคือการทำให้หัวข้อการวิจัยที่หลากหลายนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสร้างการตระหนักรู้ต่อสาธารณะ

ท่านจะมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่เรานำเสนอได้อย่างไร

ทีมงานของเราประกอบด้วยนักสื่อสารที่มีประสบการณ์ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เราจะส่งกรอบแนวคิด บทสารคดี ไปยังลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เราปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนอย่างเข้มงวดตลอดการผลิต

กรอบเวลาทำงานในการผลิตสื่อเป็นอย่างไร

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ ขอบเขตงานที่ต้องสื่อสาร สถานที่ถ่ายทำ การเดินทาง ระยะเวลาในการถ่ายทำ  ซึ่งทีมงานจะปรึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และเผยแพร่งาน โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2 เดือน ทางทีมงานจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าหากต้องการผลงานที่เร็วกว่านั้นก็สามารถพูดคุยเพื่อตกลงได้

ท่านจะวัดผล และประเมินของการสื่อสารได้อย่างไร

เราใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ ทั้งยอดการเข้าถึงผู้ชม การมีส่วนร่วมของผู้ชม และวิเคราะห์ความคิดเห็น นอกจากนี้เรายังสามารถประเมินผลกระทบต่อการรับรู้ต่อสาธารณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ (Research Communication Workshop) โดย Baboonhub

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะจัดเวิร์กช็อปและโปรแกรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการสื่อสารเชิงวิชาการ อบรมทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โปรแกรมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรของท่านมีความสามารถในการสื่อสาร ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อผลิตสื่อได้อย่างมืออาชีพ และสื่อสารผลงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านจะเริ่มโครงการผลิตสื่อกับ Baboonhub ได้อย่างไร

ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ Contact page ของ Website พร้อมแจ้งรายละเอียดของโครงการ เป้าหมาย และระยะเวลาการทำงาน Baboonhub ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการของท่าน และออกแบบบริการที่ตรงกับความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง