News

การสื่อสาร Baboonhub
ทำไมต้องให้ Baboonhub สื่อสาร เมื่อมีฝ่ายสื่อสาร หรือโสตประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว
เป้าหมายที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ Baboonhub มีร่วมกันคือการสื่อสารเรื่องราวในหน่วยงาน องค์กรของคุณให้โดดเด่น น่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และเป็นที่น่าจดจำ
Training
กว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์
Workshop กว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ รายวิชา "ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว" ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Flower
มนุษย์ปากคลองตลาด: Humans of Flower Market
สีสันของดอกไม้นานาชนิดอาจเป็นภาพจำที่ทุกคนต้องนึกถึง “ปากคลองตลาด” แหล่งค้าดอกไม้สวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่สีสันที่แท้จริงของปากคลองมาจากบรรดา “มนุษย์ปากคลอง” นับหมื่นชีวิต
Training
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป และ Baboonhub ได้รับการเชิญชวนจากสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ให้เป็นวิทยากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
บพค. เป็นหน่วยงานให้ทุนเพื่อพัฒนากำลังคน นักวิจัย รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และนวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
บพท. หน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและขีดความสามารถของผู้ประกอบการระดับพื้นที่
อภิชาติ บุญทาวัน
โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิตทางชีวภาพ
ต้นมันสำปะหลังหนึ่งต้น อุตสาหกรรมจะเอาไปใช้จริง ๆ คือแค่แป้งมัน ยังมีส่วนของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถแปรรูปวัดสุเหลือทิ้งได้
ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
การวางแผนและออกแบบเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รักษาและสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่มีในระบบให้ได้มากที่สุด
ศันสนีย์ ไชยโรจน์
New Frontier กลุ่มสุขภาพและการแพทย์
ประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็น Medical Hub ของอาเซียน แต่จริง ๆ แล้วเราโดดเด่นเรื่องการให้บริการ ทั้งยังนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากในทุก ๆ ปี
Bangkok
ร่วมสร้างนิยามใหม่ พัฒนางานวิจัยไปพร้อมกับเรา บพข.
นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุด ประเทศต้องการโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ชาญฉลาด ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้น
สิรี ชัยเสรี
โจทย์ท้าทาย บพข. ปล่อยศักยภาพวิจัยไทยสู่พาณิชย์
บพข. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะเข้ามาลดความเสี่ยงการลงทุน ลดช่องว่างของภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการวิจัยในต่างประเทศ