010 วรรณกรรมดิจิทัล ขอบเขตใหม่โลกวรรณกรรม

“วรรณกรรมดิจิทัล” ขอบเขตใหม่โลกวรรณกรรม

เมื่อวรรณกรรมอยู่ในโลกดิจิทัล อะไรๆ ก็สามารถเป็นวรรณกรรมได้หมด ทั้งเกม หนัง หรือแอปนิยาย “จอยลดา” และอีกไม่นานทักษะ Coding จะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกคนหากโลกทั้งใบอยู่ในดิจิทัล

อ้างอิงงานวิจัย

วิธีวิทยาการศึกษาวรรณกรรมดิจิทัล

อรรถพล ปะมะโข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด ภายใต้การรับทุน “โครงการผลิตสื่อสารคดีดิจิตอลเพื่อสื่อสารงานวิจัย (ปีที่ 2)”

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93