Future Food Lab @PSU

Future Food Lab เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มของเมืองนวัตกรรมอาหาร ที่สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีความสนใจในการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้การดูแล และให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารจากมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร โดย “ผู้ประกอบการจะมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยตนเอง”ซึ่งในปัจจุบัน Future Food Lab มีทั้งสิ้น 7 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93