Logistics for sustainable tourism resize

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองมรดกโลกสุโขทัยและพื้นที่เชื่อมโยง

โครงการ การศึกษาการเชื่อมโยงโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองมรดกโลกสุโขทัยและพื้นที่เชื่อมโยง (กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์)

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือการสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน

ทีมงาน Baboon Hub จัดทำสคริปต์และตัดต่อคลิปเกี่ยวการเชื่อมโยงโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งข้อกำหนดในงานนี้คือนักวิจัยอยากให้ใช้ภาพ และวิดีโอที่นักวิจัยได้ไปถ่ายทำจากการลงพื้นที่จริงมา

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93