Maritime Asia Heritage Survey (MAHS) in Thailand

มรดกวัฒนธรรมทางทะเลในอาเซียน ถือว่าเป็นแนวหน้าที่เผชิญกับความเสื่อมสภาพหรือถูกทำลายจากมนุษย์และธรรมชาติ หากเราไม่ทำการเก็บข้อมูลและปกป้องแหล่งมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชาตินั้นจะตกอยู่ในอันตรายที่จะสูญหายไป

การร่วมมือระดับนานาชาติครั้งสำคัญกับของ โครงการสำรวจมรดกวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับมหาสมุทร หรือ The Maritime Asia Heritage Survey (MAHS) ของมหาวิทยาลัยเกียวโต ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มต้นสำรวจมรดกวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับมหาสมุทรของไทย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทีมงานนานาชาติร่วมกับนักวิชาการฝ่ายไทย เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการร่วมกัน

โครงการใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ และเทคโนโลยีการสำรวจขั้นสูง สร้างชุดข้อมูลดิจิทัลคุณภาพสูงจากมรดกวัฒนธรรมที่ถูกคุกคามของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในประเทศอย่างมากในการอนุรักษ์รักษาและบริหารโครงการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอนาคตที่ผู้คนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลนี้ได้

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93