วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำ “โครงการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทำ โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองตามแผนพัฒนาเมืองและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ” (ฉบับย่อ)

เมื่อชีวิตเริ่มต้นขึ้น ชีวิตมีความหมาย เมื่อเรารู้ว่าจะกลับไปที่ไหน ที่ที่เรียกว่า “บ้าน”

การมีที่อยู่อาศัยคือสิทธิที่พึงมีของมนุษย์ เราทุกคนล้วนต้องการบ้าน และปรารถนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรที่ลดลง ความแออัดของผู้คนในเมืองใหญ่ ทำให้การมีบ้านของมนุษย์ กลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่ 21

การเคหะแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษา “แนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูชุมชนเมือง ตามแผนพัฒนาเมืองและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ” ร่วมกับศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง หรือ Urban Ally จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility) ในการฟื้นฟูชุมชนและเมืองทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูเมืองร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93