วิดีทัศน์ให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูเมือง กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูชุมชนเมือง (ฉบับย่อ)

เราทุกคนล้วนมีจุดหมาย ความต้องการ แรงปรารถนา และความฝัน

 ผู้คนต่างเข้ามาใช้ชีวิตในเมือง ทำให้เมืองต้องรองรับความต้องการที่หลากหลาย

 นี่เองจึงให้เมืองมีวิวัฒนาการมาหลายศตวรรษ เพื่อตอบโจทย์มนุษย์ ทั้งขนาด รูปร่าง โครงสร้างและองค์ประกอบ

กระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization)

ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง ทำให้เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร เมืองเติบโตขึ้น จำนวนของประชากรเพิ่มขึ้นและหนาแน่น มีความต้องการใช้ทรัพยากรมากขึ้น กระทั่งเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด นี่เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลายเมืองทั่วโลก

แนวคิดการฟื้นฟูเมือง หรือ “Urban Renewal”

หมายถึง กระบวนการบูรณะปรับปรุงพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในเมือง ที่มีลักษณะเสื่อมโทรม หรือไม่ได้ถูกใช้สอย เพื่อทำให้พื้นที่กลับมามีประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93