“เพิ่มเกราะให้หน้ากาก” สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า

“หน้ากากผ้า” ยังเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับ COVID-19 เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง แต่ประสิทธิภาพการกรองอาจไม่เพียงพอในการกรองอนุภาคขนาดเล็กมากในอากาศ

ความรู้ด้าน “ไบโอโพลิเมอร์” (Biopolymer) จึงเข้ามาตอบโจทย์เร่งด่วน งานวิจัยพัฒนาโพลิเมอร์ในรูปแบบสเปรย์พ่นหน้ากากผ้า ช่วยให้เส้นใยผ้าเรียบละเอียดขึ้น และช่วยกรองเชื้อโรคได้ถึง 142%

Shield & Shield+ protecting spray นวัตกรรมสเปรย์พ่นหน้ากากเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง
ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93