เอกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาระหว่างกลาง เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2

การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้วยวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) วีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
 
โดย รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทย และ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์” และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

วิจักษ์วิจัย อิเหนาไทย-อิเหนาเทศ

เชิญชมคลิปความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง “อิเหนา”เหมาะสำหรับผู้เรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา และนักวรรณคดีศึกษา
 
เรียนรู้เรื่องอิเหนาในฐานะวรรณกรรมรักข้ามวัฒนธรรม แง่มุมจากเรื่องอิเหนาฉบับเพื่อนบ้าน และมุมมองต่อการอ่านเรื่องอิเหนา ในวีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัยหัวข้อ “วิจักษ์วิจัย…อิเหนาไทย-อิเหนาเทศ” โดย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
 
ขอขอบคุณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำ
Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93