เก่า-ใหม่ หลงใหลอุทัยธานี

หลายคนบอกว่า “อุทัยธานี” เป็นแค่จังหวัดทางผ่าน คงไม่มีอะไรน่าดึงดูดใจ 

แต่สำหรับคนที่เคยไปมาแล้ว จังหวัดเล็ก ๆ ริมแม่น้ำสะแกกรังแห่งนี้ กลับรุ่มรวยไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตของคนในอดีตสู่คนปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ นี่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาอัตลักษณ์ชุมชนดั้งเดิมในยุคที่โลกเปลี่ยนผ่านอย่างรุนแรงเช่นนี้

โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าอุทัยธานี
รศ.ดร.เกรียงไกร และ ดร.อิสรชัย บูรณะอรรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93