คน-เมือง-ขยะ วิกฤติภูเขาขยะล้นเมือง

ภูเขาที่มนุษย์ร่วมกันสร้างส่งกลิ่นเหม็นไกลนับ 20 กิโลเมตร ภูเขาหน้าตาพิลึกอัดแน่นไปด้วยขยะนานาชนิดปราศจากการคัดแยก กลายเป็นอนุสรณ์ของความล้มเหลวที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งนับวันเรายิ่งสร้างภูเขาขยะมากขึ้นในทุก ๆ จังหวัดของประเทศ

การบริหารจัดการขยะไม่ใช่เพียงหน้าที่ของเทศบาล แต่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายร่วมมือกันหาทางออกเพื่อลดปริมาณขยะ และสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เราทิ้ง นี่จึงเป็นอีกบทบาทของงานวิจัยที่เข้ามาหาเชื่อม คน-เมือง-ขยะ เข้าด้วยกัน

โครงการศึกษารูปแบบการจัดการวงจรขยะชุมชนแบบครอบคลุมโดยใช้แนวคิดการพึ่งพากันของระบบนิเวศเมืองเพื่อนาไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี และคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93