Economists & Friends

นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน

เศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน

ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายใหม่ เราจะยิ่งถูกบังคับให้เผชิญกับเศรษฐศาสตร์ที่ต้องคิดนอกกรอบ นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน ถึงเวลาสร้างพื้นที่ถกเกียงใหม่ ที่จะบูรณาการศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

 

Economics x
Digital Transformation

ปรับตัวเพื่ออยู่รอดร่วมกัน

การตอบโจทย์เศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ ด้วย ‘Digital Transformation’ กับ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร 

ในโลกถัดไป เรามัวมาแต่แข่งกัน ปรากฏว่าศัตรู หรือปัญหา หรือมหัตรภัยที่ยิ่งใหญ่ เข้ามาเป็น 100 เท่า 200 เท่า เรื่องที่เราแข่งกัน กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย เรียกว่าปรับ Mindset จากแข่งเป็นแบ่ง แล้วก็ต้านภัยที่ยิ่งใหญ่กว่า หรือทำสิ่งที่เจริญกว่า

Economics x Big Data

เข้าใจปัญหาเชิงลึก ออกแบบนโยบายอย่างแม่นยำ

ตอบโจทย์เศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ ด้วย “Big Data” กับ ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในยุคต่อไป เราไม่ต้องการนโยบายแบบปูพรม แต่สังคมต้องการนโยบายที่เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่ม การใช้ Big Data เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องลึก จะยิ่งทำให้เราเข้าใจปัญหาเชิงลึก และออกแบบนโยบายได้แม่นยำ

Economists & Friends

ขยายขอบเขตของการเรียนรู้ไปด้วยกัน

ถึงเวลาที่เศรษฐศาสตร์ต้องคิดเผื่อคนอื่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และวิกฤตคนไร้บ้าน เป็นโจทย์ทางสังคมที่ท้าทายนักเศรษฐศาสตร์ยุคต่อ ๆ ไป

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93