016 เฮาะกีตอ หลักการอยู่ร่วมกัน

เฮาะกีตอ หลักการอยู่ร่วมกัน

“เขาว่าปอเนาะเป็นที่บ่มเพาะความรุนแรง แต่อยู่ปอเนาะมา 12 ปีไม่เคยมีใครสอนแบบนั้น”

จุดเริ่มต้นจากงานวิจัยเพียง 5,000 บาท สู่ “เฮาะกีตอ โครงการของเรา” งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับย่อ ที่สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันของเยาวชนมุสลิม และสร้างอาชีพไปพร้อมๆกับเรียนรู้หลักศาสนา ปอเนาะคือโรงเรียนที่ไม่ต้องมีรั้ว

โครงการทุนสนับสนุนวิจัยกิจกรรมทางเลือกเพื่อเด็ก สตรี และผู้นำศาสนา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาศ และสี่อำเภอตอนล่างจังหวัดสงขลา
ปักรูเด็น มิง ครูสถาปันปอเนาะ นักวิจัย
ผศ.ปิยะ กิจถาวร ที่ปรึกษาโครงการ

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93