ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือแนวคิดที่มีการวางแผนและออกแบบให้นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รักษาและสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่มีในระบบให้ได้มากที่สุด

บพข. สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม แพลตฟอร์มการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบความร่วมมือตลอดทั้ง Value Chain ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะจากการพัฒนาธุรกิจใหม่และปรับธุรกิจเดิมที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การหมุนเวียนของวัสดุ และสร้างมูลค่าจากการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ด้วย

ตัวอย่างโจทย์วิจัย

  • นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • Digital Platform เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของเสีย
  • โรงงานต้นแบบการแปรรูปของเหลือทิ้ง
  • ศูนย์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุรอบสอง
  • การวิจัยและพัฒนาด้าน Material Flow, Circular Technology & Design ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลวัสดุและเคมีมูลค่าสูง
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาคลังข้อมูลวัฏจักรชีวิต ระบบทวนสอบ และมาตรฐานฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล
  • การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

สัมภาษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียนและหน่วยบริหารด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93