สิรี ชัยเสรี

โจทย์ท้าทาย บพข. ปล่อยศักยภาพวิจัยไทยสู่พาณิชย์

โลกเปลี่ยนไปแล้ว เราต้องการโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย งานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ บพข. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะเข้ามาลดความเสี่ยงการลงทุน ลดช่องว่างของภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการวิจัยในต่างประเทศ ส่งต่องานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่ผ่านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีภารกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

สัมภาษณ์

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93