ศันสนีย์ ไชยโรจน์

New Frontier กลุ่มสุขภาพและการแพทย์

ประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็น Medical Hub ของอาเซียน แต่จริง ๆ แล้วเราโดดเด่นเรื่องการให้บริการ ทั้งยังนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากในทุก ๆ ปี ยิ่งในสถานการณ์ที่การระบาดของโรคจะเป็น New normal ประเทศไทยจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมทางสุขภาพและการแพทย์ด้วยตนเอง

ตัวอย่างโจทย์วิจัย

  • ยา ชีววัตถุ ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) วัคซีน เซลล์บําบัด Targeted Therapy ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากธรรมชาติ ชุดตรวจวินิจฉัยที่เป็น Niche Area ของประเทศหรือ Regional เพื่อการขึ้นทะเบียน อย.
  • การวิจัยขั้นแนวหน้าด้าน Biomedical Science, Biomedical Engineering และ Bioengineering ที่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) หรือเป็นผู้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (Licensees)
  • วิธีการรักษาด้วยยีน/เซลล์ (Advanced Gene and Cell Therapy) ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง โรคแพ้ภูมิตัวเอง เป็นต้น
  • การแพทย์แม่นยํา (ที่ไม่ใช่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ Genomics Thailand โดย สวรส.)
  • วัสดุและเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ภายในร่างกาย (Invasive)
  • อุปกรณ์การแพทย์มูลค่าสูง ในกลุ่มอํานวยความสะดวก(Assistive) และป้องกัน (Preventive)
  • ระบบนําส่งยาแบบมุ่งเป้า (Targeted Delivery System)

สัมภาษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93