Category Corporate Presentation

Bangkok
ร่วมสร้างนิยามใหม่ พัฒนางานวิจัยไปพร้อมกับเรา บพข.
นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุด ประเทศต้องการโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ชาญฉลาด ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้น
สิรี ชัยเสรี
โจทย์ท้าทาย บพข. ปล่อยศักยภาพวิจัยไทยสู่พาณิชย์
บพข. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะเข้ามาลดความเสี่ยงการลงทุน ลดช่องว่างของภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการวิจัยในต่างประเทศ
Higher Education Sandbox
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พื้นที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาทดลองและออกแบบจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่ไม่สามารถจัดได้ภายใต้มาตรฐานการอุดมศึกษาปัจจุบัน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ความอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ มีพื้นฐานจากความมั่นคงแบบองค์รวมที่ต้องคำนึงถึงชาติ และผลประโยชน์ของชาติ เชื่อมโยงไปกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม