Higher Education Sandbox

Higher Education Sandbox

การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา

พื้นที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาทดลองและออกแบบจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่ไม่สามารถจัดได้ภายใต้มาตรฐานการอุดมศึกษาปัจจุบัน โดยสามารถขอยกเว้นกฎ ระเบียบ ที่เป็นข้อจำกัดภายใต้อำนาจของกระทรวง อว. และยังให้การรับรองหลักสูตร Sandbox เช่นเดียวกับหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานอื่น ๆ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง บัณฑิตที่มี Future skill ที่ตอบโจทย์และเท่าทันกับความต้องการและความขาดแคลนเร่งด่วนของประเทศ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93