สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ​

หน่วยงานความมั่นคงระดับนโยบาย ซึ่งเป็นส่วนราชการพลเรือนระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา

สมช. วางกลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการเพื่อให้ประเทศไทย มีความสมดุลระหว่าง “ความมั่นคง” และ “การพัฒนา” แม้ว่า สมช. จะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก แต่มีภารกิจที่ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งมิติภายในประเทศ มิติชายแดน และมิติระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงภารกิจ

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93