Bangkok

ร่วมสร้างนิยามใหม่ พัฒนางานวิจัยไปพร้อมกับเรา บพข.

ไทยได้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งเชิงโครงสร้างและระบบการทำงาน เนื่องจากแต่เดิมระบบการบริหารและจัดการทุนของไทยในแต่ละหน่วยงานมีภารกิจของตนเองแบบแบ่งส่วน ไม่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งรัฐมีเป้าหมายขับเคลื่อนไทยสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถสร้างนวัตกรรมในตลาดโลก และเกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)

นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุด ประเทศต้องการโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ชาญฉลาด ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้น

บพข. หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนแผนงานความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการวิจัยในต่างประเทศ

ผลิตโดย บริษัท บาบูนฮับ จำกัด

Baboonhub

Baboonhub

บริษัทผลิตสื่อที่มีพลังกระตือรือร้น สร้างสรรค์ผลงาน และเล่าเรื่องที่มีความเฉพาะทาง โดยเฉพาะการสื่อสารองค์ความรู้ของผู้คน องค์กร ชุมชน และโครงการ (วิจัย) ระดับประเทศ

Articles: 93